Total Pageviews

Search This Blog

Bagaimana membaca dengan berkesan?

Teknik Membaca


1. Teknik Membaca KWLH

2. Teknik Membaca SQ3R

3. Skimming and Scanning


Salam Cemerlang buat SEMUA.......seseorang pelajar lazimnya terpaksa banyak membaca. Dalam konteks sekolah bestari, pelajar digalakkan mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber. Mereka membaca pelbagai tujuan. Ada masanya mereka perlu membaca secara meluas atau ekstensif. Ada masanya pula mereka perlu membaca secara intensif atau mendalam. Untuk menjadi seorang pembaca yang berkesan, pelajar perlu menguasai dan mengamalkan beberapa teknik membaca. Oleh karena itu guru perlu membimbing pelajar menguasai teknik-teknik tersebut dari peringkat sekolah rendah lagi.

Dalam konteks sekolah, pelajar membaca untuk tujuan-tujuan seperti yang berikut; untuk mendapatkan maklumat atau fakta berkaitan dengan sesuatu tajuk atau perkara untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang sesuatu tajuk atau perkara untuk memahami sesuatu persoalan atau menjelaskan kepahaman tentang sesuatu konsep untuk mengumpul pelbagai teknik membaca yaitu membaca pantas membaca kritis.

Untuk membaca pantas seseorang boleh menggunakan teknik skimming dan scanning, manakala untuk membaca dengan kritis seseorang boleh menggunakan teknik seperti KWLH dan SQ3R.


Teknik Membaca KWLH

KWLH adalah singkatan bagi yang berikut; K (know) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca), W (want) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca), L (learned) Apa yang telah diketahui (selepas membaca), H (how) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan yang berkaitan (untuk membaca seterusnya), Apa yang jelas dari penerangan tersebut ialah diketahui membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui melakukan pembaca (bahan yang telah dipilih), mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya).

Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan yang sedia ada dengan apa yang dibaca menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya, dan menentukan apakah lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat tambahan.


Dalam konteks pengajaran, pelajar dibiasakan menggunakan borang seperti yang di bawah sekiranya dikehendaki menggunakan teknik KWLH.


Teknik Membaca SQ3R

SQ3R ialah teknik membaca kritis yang telah diperkenalkan oleh Robinson (1961). Ia merupakan suatu kaedah membaca yang memerlukan seseorang mempersoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tugasan yang perlu diselesaikan.

SQ3R adalah singkatan bagi;

S (Survey) tinjau

Q (Question) soal/tanya

R (Read) baca

R (Recite) imbas kembali tau nyatakan secara lisan

R (Review) baca semula


Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung di dalam bahan yang dibaca. Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar, tajuk-tajuk kecil, gambar-gambar atau ilustrasi, lakaran grafik, membaca perenggan pengenalan, dan perenggan terakhir di bagian-bagian buku atau teks. Disini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas yaitu skimming dan scanning.


Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu ciri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasnya. Soalan-soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut, dan ianya menjadi garis panduan semasa membaca kelak. Pelajar akan coba mencari jawaban kepada soalan-soalan tersebut.


Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencoba mendapat segala jawaban kepada soalan-soalan yang telah disenaraikannya sebelum ini. Ketika membaca, pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan, berdasarkan perkembangan kepahaman dan keinginan sepanjang melakukan pembacaan. Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya.


Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga, setelah selesai membaca pelajar coba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasnya. Pelajar juga boleh coba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca.


Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir. Pelajar membaca bagian-bagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawaban-jawaban kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga. Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertinggal.


Skimming dan Scanning

Teknik skimming dan scanning ini sesuai digunakan untuk pembacaan bahan yang ringkas seperti sesuatu petikan mau pun bacaan yang lebih panjang seperti buku, jurnal dan majalah. Dalam pembacaan sesuatu petikan, kita hanya memberi perhatian kepada ide penting setiap perengan untuk mendapat gambaran umum. Ide-ide khusus sengaja diabaikan. Dalam pembacaan sebuah buku pula. Fokus kita diberikan kepada bagian tertentu di dalam buku itu seperti pengenalan, prakata, isi kandungan, tajuk utama, rumusan pada akhir bab dan rujukan indeks untuk mendapat gambaran umum tentang perkara yang dibaca.


Scanning ialah pembacaan cepat untuk mendapat maklumat yang khusus dan bukan untuk mendapat gambaran keseluruhan sesuatu bahan bacaan. Pembacaan cara ini boleh melangkau bagian-bagian tertentu yang dipikirkan kurang penting. Ketika kita membaca, kita akan menggerakkan mata kita dari atas ke bawah dengan pantas mengikut muka surat petikan yang dibaca sambil memberi tumpuan kepada maklumat yang dicari. Oleh yang demikian, pembacaan cara ini adalah lebih cepat dari pada pembacaan cara skimming.

Dalam konteks pembelajaran, skimming dan scanning boleh digunakan bersama. Biasanya, kita boleh membaca cara skimming untuk menentukan kesesuaian sesuatu bahan bacaan. Jika bahan berkenan itu didapati sesuai maka kita boleh menggunakan scanning untuk mendapatkan maklumat khusus yang dicari.Selamat Cemerlang!!

BAB 1 PK Pengenalan kepada perniagaan

BAB 1 PK Pengenalan kepada perniagaan

1.1 Konsep dan kepentingan Perniagaan

1.2 Perkembangan perniagaan dan masa depannya

1.3 Bentuk dan jenis perniagaan

1.4 Milikan perniagaan

1.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi perniagaan

1.1 Konsep dan kepentingan perniagaan

1.1 Konsep dan kepentingan perniagaan

Keperluan = sesuatu yang diperlukan/ mesti ada untuk manusia terus hidup secara normal
1. Keperluan Asas = makanan, pakaian dan perlindungan/ tempat tinggal
2. Keperluan lain = pendidikan, wang, pengangkutan, perubatan dan sebagainya.

Kehendak = TIDAK diperlukan untuk hidup tetapi dikehendaki oleh manusia untuk keselesaan hidup contohnya, perabot, alat elektrik, alat sukan, permainan dan sebagainya.

                                                          PERBEZAAN
KEPERLUAN                                               -            KEHENDAK
1. amat penting untuk hidup                                           1. dikehendaki untuk keselesaan
2. terhad & sama untuk semua individu                        2. tidak terhad, sukar dipenuhi kesemuanya
3. tanpanya tidak dapat meneruskan hidup                  3. masih boleh hidup tanpa kehendaknya


Peniaga = orang yang melakukan kegiatan jual beli untuk mendapatkan keuntungan

Perniagaan = aktiviti pertukaran barang-barang/ perkhidmatan untuk mendapatkan bayaran dalam bentuk wang ataupun barang dan perkhidmatan lain

Kepentingan perniagaan

1. Memenuhi keperluan dan kehendak manusia 
= perniagaan menyediakan keperluan dan kehendak

2. Memperbaiki taraf hidup individu dan masyarakat
= perkembangan perniagaan meningkatkan peluang pekerjaan seterusnya meningkatkan pendapatan keluarga

3. Menyediakan peluang kerjaya
= perkembangan perniagaan menyebabkan lebih banyak kedai, kilang, pejabat ditubuhkan oleh itu terdapat lebih banyak peluang pekerjaan

4. Mengeratkan hubungan antarabangsa
= perniagaan mewujudkan hubungan dagangan antara negara, oleh itu penduduk antara dua negara tersebut dapat lebih memahami budaya, nialai sosial, teknologi dan sebagainya

1.2 Perkembangan perniagaan dan masa depannya

1.2 Perkembangan perniagaan dan masa depannya

1.2.1 Perniagaan masa dahulu hingga sekarang
Sistem barter
Sistem wang
Alat pembayaran masa kini
Cara jualan masa kini

1.2.2 Perbandingan perniagaan masa dahulu dan sekarang

1.2.3 Perniagaan masa akan datang di Malaysia

1.4 Milikan perniagaan

1.4 Milikan perniagaan

1.4.1 Jenis milikan perniagaan

1. Milikan Tunggal
  • seorang pemilik
  • modal dari simpanan/ pinjaman
  • diurus oleh pemilik dengan bantuan ahli keluarga
  • didaftarkan dengan Pendaftar Perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia

2. Perkongsian
3. Syarikat Sendirian Berhad
4. Syarikat Awam Berhad
5. Koperasi

1.3 Bentuk dan jenis perniagaan

1.3 Bentuk dan jenis perniagaan

1.3.1 Bentuk perniagaan

Perniagaan barang = menjual barangan/ produk fizikal

Perniagaan perkhidmatan = TIDAK menjual barang, memberikan perkhidmatan yang diperlukan
- khidmat nasihat = doktor, peguam
- perlindungan = pengawai keselamatan, insurans
- agihan = perkhidmatan kurier
- kewangan = bank
- am = dobi, klinik, bengkel kereta

1.3.2 Jenis perniagaan

Perniagaan dalam negeri
-Perniagaan runcit = menjual barang dalam kuantiti sedikit
- Perniagaan borong = menjual barang secara pukal/ banyak

Perniagaan antarabangsa
- Import = membeli barang/ perkhidmatan dari luar negara
- Eksport = menjual barang/ perkhidmatan ke luar negara
- Entrepot
   = membeli barang dari luar negara (import) dan kemudian menjualnya semua ke luar negara (eksport)

1.5 Faktor mempengaruhi perniagaan

1.5 Faktor-faktor mempengaruhi perniagaan

1. Keadaan ekonomi = ekonomi bergantung kepada keadaan politik dalam dan luar negara, lebih banyak perniagaan akan dijalankan semasa keadaan ekonomi stabil.

2. Peraturan dan undang-undang = kestabilan peraturan dan undang-undang meningkatkan keyakinan pelaburan dalam perniagaan

3. Pembekal = kecekapan pembekal dapat menjayakan perniagaan

4. Pelanggan = kepuasan pelanggan dapat meningkatkan kejayaan perniagaan

5. Pekerja = kemahiran, pengalaman dan hal ehwal pekerja dapat mempengaruhi kejayaan perniagaan

6. Teknologi = penggunaan teknologi yang bersesuaian dapat mempermudahkan dan mempercepatkan urusan perniagaan

7. Pesaing = peniaga-peniaga berdekatan yang menjual barangan yang sama.

8. Pengusaha = sifat baik yang perlu ada pada seorang pengusaha ialah amanah, cekap, jujur, sopan dan berdisiplin

BAB 2 PK Penubuhan dan pengendalian perniagaan

2.1 Langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil

2.2 Pengendalian perniagaan

2.1 Langkah menubuhkan perniagaan kecil

2.1 Langkah menubuhkan perniagaan kecil

2.2 Pengendalian perniagaan

2.2 Pengendalian perniagaan

BAB 3 PK Dokumen perniagaan

3.1 Kepentingan dokumen

3.2 Jenis dokumen

3.3 Maklumat penting dalam dokumen

3.1 Kepentingan dokumen

3.1 Kepentingan dokumen

3.2 Jenis dokumen

3.2 Jenis dokumen

3.3 Maklumat penting dalam dokumen

3.3 Maklumat penting dalam dokumen

BAB 4 PK Pengeluaran

4.1 Pengertian pengeluaran

4.2 Faktor pengeluaran

4.3 Bidang pengeluaran

4.4 Kaitan pengeluaran dengan permintaan

4.5 Proses pengeluaran

4.6 Pengiraan kos

Modul 1 Perdagangan dan Keusahawanan

4.1 Pengertian pengeluaran

4.1 Pengertian pengeluaran

4.2 Faktor pengeluaran

4.2 Faktor pengeluaran

4.3 Bidang pengeluaran

4.3 Bidang pengeluaran

4.4 Kaitan pengeluaran dengan permintaan

4.4 Kaitan pengeluaran dengan permintaa

4.5 Proses Pengeluaran

4.5 Proses Pengeluaran

4.6 Pengiraan Kos

4.6 Pengiraaan Kos